• Školní poradenské pracoviště

   •  

    Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

    ŠPP úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku a Mohelnici, Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku, v Mohelnici a Olomouci a se Střediskem výchovné péče – Dobrá vyhlídka v Šumperku. 

     

    Členové školního poradenského pracoviště:

    Mgr. Jaroslav Vít – ředitel školy                                                             vit.jaroslav@zssvzabreh.cz

    Mgr. Aneta Švecová – zástupkyně ředitelky školy                                 svecova.aneta@zssvzabreh.cz

    Mgr. Marie Portešová – výchovný poradce, školní metodik prevence   portesova.marie@zssvzabreh.cz

    Mgr. Eva Košťálová – speciální pedagog                                              kostalova.eva@zssvzabreh.cz

    Mgr. Miroslava Stodůlková – školní asistent                                         stodulkova.miroslava@zssvzabreh.cz

     

    => konzultace možná po předchozím emailu nebo telefonicky 583 416 561

         8:00 - 14:00

     

    Cíle školního poradenského pracoviště:

    • Odbornou podporu při vzdělávání žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně žáků/dětí z jiného kulturního prostředí a žáků/dětí se sociálním znevýhodněním.
    • Péči o žáky/děti se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se o žáky školy, kteří mají potíže při výchově a vzdělávání- potíže spojené s řečovou vadou, specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, zdravotním znevýhodněním či sociálním znevýhodněním; žáky nadané).
    • Sledování vývoje speciálních vzdělávacích potřeb žáků, provádění diagnostiky výukových a výchovných obtíží, specifických poruch učení a poruch chování, diagnostiky intelektových schopností, osobnostních charakteristik.
    • Prevenci školní neúspěšnosti.
    • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky/děti s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro snižování míry obtíží žáků/dětí.
    • Primární prevenci sociálně patologických jevů.
    • Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
    • Komplexní kariérové poradenství.
    • Metodickou podporu učitelům.