• Stejně jako dětská hračka krasohled chce i DDM Krasohled Zábřeh nabídnout všem účastníkům zájmového vzdělávání, především pak dětem, činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou různých variant, překvapení, tajemství a možností. Činnost, která bude směřovat k výchově kreativního člověka s aktivním přístupem k životu.

     

    Klíčové kompetence (základní schopnosti) rozvíjíme:

    Kreativním přístupem účastníků a vedoucích zájmového vzdělávání

    Radostí z prožitku a výsledků práce, podporou rozvoje a růstu každého jedince

    Aktivním přístupem každého jednotlivce

    Spontánní činností

    Ohleduplností, ochotou a otevřeností ke všem dětem, mládeži, dospělým, handicapovaným, ke všem národnostem a lidem různého přesvědčení apod.

    Hrou – využití hry jako výchovného a vzdělávacího prostředku

    Lidským a respektujícím přístupem k sobě navzájem

    Empatií – vcítění se do potřeb, stavů a zájmů druhých

    Dovedností – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní