Způsob platby ročních příspěvků

a) na bankovní účet sdružení 3437289349/0800 

   (variabilní symbol mají děti uveden v žákovské knížce)

 

b) třídnímu učiteli