Výchovný poradce

Výchovný poradce:     Mgr. Marie Portešová

                                                     tel. číslo 603 359 365

                                                     portesova.marie@zssvzabreh.cz

 

Konzultační hodiny:   pro školní rok 2018/2019

úterý    9:30 – 10:30 hod. v učebně 99 (kabinet fyziky)          

pro rodiče i žáky i v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě

 

Práce výchovného poradce

Volba povolání

 

- Poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě povolání.

- Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům, jejich rodičům i třídním učitelům 5. a 9. tříd.

- Pro žáky 8. tříd zajišťuje návštěvu Informačního střediska Úřadu práce Šumperk, návštěvy zástupců SŠ na ZŠ.

- Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ.

- Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení.

 

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

- Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Šumperk, Speciálními pedagogickými centry (Šumperk a Olomouc), středisky výchovné péče, oddělením sociálně právní ochrany dětí – OSPOD (dle bydliště žáků), s Policíí ČR a dalšími orgány a institucemi.

- Vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků, žáků s doporučeným asistentem pedagoga a žáků s vývojovými poruchami učení a chování, nově žáků se speciálně vzdělávacími potřebami - s podpůrnými opatřeními (koordinátor pro spolupráci s PPP a SPC).

-Organizuje setkání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků (výchovné komise).

 

Metodická a informační činnost a další specifické oblasti

- Ve spolupráci s třídními učiteli při sledování a řešení rizikového chování (šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, návykové látky...).

- Podílí se na organizování školních vzdělávacích a výchovných akcí a projektových dnů k prevenci rizikového chování.

- Informuje učitele, rodiče a žáky o činnostech zařízení výchovného poradenství a o možnostech jejich využití.

- Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky.

Přehled kontaktů odborné péče

Co dělat když..

Důležité odkazy

www.emiero.cz

www.gwo.cz

www.testytesty.cz

www.infoabsolvent.cz/Profitest

www.psychotesty.psyx.cz

www.zkouskaosobnosti.cz/

www.test-osobnosti.cz

https://test-osobnosti.primat.cz/

www.proskoly.cz

www.psychotesty.psychoweb.cz

www.mamenato.cz

www.psychotestyzdarma.cz

www.testsilnychstranek.cz

www.cermat.cz