Školní poradenské pracoviště

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠPP úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku a Mohelnici, Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku a Olomouci a se Střediskem výchovné péče – Dobrá vyhlídka v Šumperku. 

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Markéta Bartášková – ředitelka školy            marketa.bartaskova@zssvzabreh.cz

Mgr. Radek Kól – zástupce ředitelky školy            kol.radek@zssvzabreh.cz

Mgr. Marie Portešová – výchovný poradce            portesova.marie@zssvzabreh.cz

Ivana Müllerová – školní metodik prevence           mullerova.ivana@zssvzabreh.cz

Mgr. Marcela Riznerová – speciální pedagog        riznerova.marcela@zssvzabreh.cz

=> konzultace možná po předchozím emailu nebo telefonicky 583 416 561

 

Cíle školního poradenského pracoviště:

n  Odbornou podporu při vzdělávání žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně žáků/dětí z jiného kulturního prostředí a žáků/dětí se sociálním znevýhodněním.

n  Péči o žáky/děti se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se o žáky školy, kteří mají potíže při výchově a vzdělávání- potíže spojené s řečovou vadou, specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, zdravotním znevýhodněním či sociálním znevýhodněním; žáky nadané).

n  Sledování vývoje speciálních vzdělávacích potřeb žáků, provádění diagnostiky výukových a výchovných obtíží, specifických poruch učení a poruch chování, diagnostiky intelektových schopností, osobnostních charakteristik.

n  Prevenci školní neúspěšnosti.

n  Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky/děti s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro snižování míry obtíží žáků/dětí.

n  Primární prevenci sociálně patologických jevů.

n  Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

n  Komplexní kariérové poradenství.

n  Metodickou podporu učitelům.

 

K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat.

 

 

PREVENCE