Školní poradenské pracoviště

 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠPP úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku a Mohelnici, Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku, v Mohelnici a Olomouci a se Střediskem výchovné péče – Dobrá vyhlídka v Šumperku.  

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Markéta Bahounková Bartášková – ředitelka školy     marketa.bartaskova@zssvzabreh.cz

Mgr. Jana Ucekajová – zástupkyně ředitelky školy              ucekajova.jana@zssvzabreh.cz

Mgr. Marie Portešová – výchovný poradce                          portesova.marie@zssvzabreh.cz

Bc. Ivana Müllerová – školní metodik prevence                   mullerova.ivana@zssvzabreh.cz

Mgr. Eva Košťálová – speciální pedagog                             kostalova.eva@zssvzabreh.cz

Mgr. Miroslava Stodůlková – školní asistent                        stodulkova.miroslava@zssvzabreh.cz

Ing. Veronika Bigosová – školní asistent                              bigosova.veronika@zssvzabreh.cz

 

=> konzultace možná po předchozím emailu nebo telefonicky 583 416 561

 

PREVENCE