O nás

 

Stejně jako dětská hračka krasohled chce i DDM Krasohled Zábřeh nabídnout všem účastníkům zájmového vzdělávání, především pak dětem, činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou různých variant, překvapení, tajemství a možností. Činnost, která bude směřovat k výchově kreativního člověka s aktivním přístupem k životu.

 

Klíčové kompetence (základní schopnosti) rozvíjíme:

Kreativním přístupem účastníků a vedoucích zájmového vzdělávání

Radostí z prožitku a výsledků práce, podporou rozvoje a růstu každého jedince

Aktivním přístupem každého jednotlivce

Spontánní činností

Ohleduplností, ochotou a otevřeností ke všem dětem, mládeži, dospělým, handicapovaným, ke všem národnostem a lidem různého přesvědčení apod.

Hrou – využití hry jako výchovného a vzdělávacího prostředku

Lidským a respektujícím přístupem k sobě navzájem

Empatií – vcítění se do potřeb, stavů a zájmů druhých

Dovedností – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

 

Prostory DDM

Recepce a prostory DDM

Výtvarná dílna

Keramická dílna

Multimediální učebna

Zrcadlový sál a herna batolátek

Tělocvična a šatna